Hikmah Tazakka: Pentingnya SDM

Hikmah Tazakka: Pentingnya SDM

Hikmah Tazakka: Pentingnya SDM
KH. Anang Rikza Masyhadi, MA
Pimpinan Pondok Modern Tazakka
Pondok Modern Tazakka, Batang – Jawa Tengah
www.yayasantazakka.com