Hikmah Tazakka: Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Hikmah Tazakka: Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Hikmah Tazakka: Amar Ma’ruf Nahi Munkar
KH. Anang Rikza Masyhadi, MA
Pimpinan Pondok Modern Tazakka
Pondok Modern Tazakka, Batang – Jawa Tengah
www.yayasantazakka.com